Obsługa nieruchomości

Użytkowanie obiektów budowlanych

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości sporo obowiązków w trakcie użytkowania obiektu budowlanego. Niejednokrotnie, aby wypełnić obowiązki, wynikające z ustawy Prawo budowlane, niezbędna jest pomoc osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Dotyczy to prawie wszystkich obiektów budowlanych mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych. W tym zakresie możemy zagwarantować obsługę techniczną przez Inspektorów posiadających wymagane prawem uprawnienia do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

W ramach obsługi technicznej istniejących obiektów budowlanych oferujemy przede wszystkim:

- zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
- prowadzenie kontroli obiektów budowlanych,
- sporządzanie harmonogramów niezbędnych remontów,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej i wyłonienie wykonawców robót,
- doradztwo techniczne w zakresie wykonywania i odbioru robót budowlanych,
- kontrolę kosztów napraw obiektów budowlanych,

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.