O Nas

Kwalifikacje

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje w zakresie oferowanych przez nas usług. Osoby wytypowane do wykonywania nadzoru budowlanego posiadaj± uprawnienia budowlane i należ± do okręgowej izby samorz±du zawodowego.

Do¶wiadczenie

Zdobywali¶my do¶wiadczenie w realizacji przedsięwzięć budowlanych przemysłowych i mieszkalnych. Jeste¶my z inwestorem pocz±wszy od analiz przedrealizacyjnych, poprzez kontrolę prac projektowych i nadzór robót budowlanych, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby sprawuj±ce nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi posiadaj± obowi±zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno¶ci cywilnej.

Ludzie

Jeste¶my dynamicznym zespołem posiadaj±cym niezbędne kwalifikacje do wykonywania oferowanych usług.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.