Budowa czyli realizacja inwestycji

Kontrola realizacji inwestycji, kierownie robotami, inspektor nadzoru inwestorskiego

Poprawne, bezpieczne i zgodne z prawem przeprowadzenie inwestycji budowlanej lub bardziej skomplikowanych robót budowlanych jest dla wielu inwestorów zupełnie nowym, wyjątkowym i jednorazowym doświadczeniem. Polskie prawo budowlane wymienia wśród uczestników procesu budowlanego na pierwszym miejscu Inwestora, jako osobę odpowiedzialną za szereg formalności związanych z prowadzeniem budowy czy robót budowlanych. Zastanawiające jest, że pozostali uczestnicy procesu budowlanego tj. kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant muszą spełnić szereg ustawowych wymagań, wykazać się odpowiednim wykształceniem oraz praktyką, aby pełnić swoje funkcje. Inwestor natomiast, pomimo sporej odpowiedzialności finansowej, może wykazać się zupełną nieznajomością budownictwa, prawa budowlanego czy postępowania administracyjnego.

uczestnicy procesu inwestycyjnego, kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektant

W zależności od skomplikowania inwestycji inwestor, w celu udźwignięcia ciężaru związanego z realizacją przedsięwzięcia budowlanego powinien pomyśleć o zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu (Projektmanagera), który będzie działał w imieniu Inwestora. Pamiętać należy, że zgodnie z polskim prawem budowlanym inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Oznacza to, że ciążą na nim ustawowe obowiązki i legitymuje się taka osoba pewnymi, prawem określonymi uprawnieniami.

Kierownik projektu

Kierownik projektu rozpoczyna swoje działania i współpracę z Inwestorem już w fazie wstępnej przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do jego zadań należy doradztwo przy określeniu celu i zasadności inwestycji. Następnie przygotowuje w oparciu o oczekiwania i wskazówki Inwestora koncepcję programowo-przestrzenną, określa zapotrzebowanie na media (wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.). Kolejnym etapem w działalności kierownika projektu jest zgromadzenie informacji i dokumentów niezbędnych do prac projektowych oraz wyłonienie biura projektowego. Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem projektu budowlano-architektonicznego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, koordynuje przebieg prac sprawdzając zgodność opracowań z oczekiwaniami Inwestora i przepisami technicznymi. Po zatwierdzeniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę kierownik projektu sporządza harmonogramy realizacji przedsięwzięcia i dokumenty przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.Kierownik projektu nie jest uczestnikiem procesu budowlanego.

Kierownik budowy

Kierownik budowy kieruje robotami budowlanymi, w zasadzie reprezentuje na budowie i podczas jej realizacji interesy Wykonawcy. W zasadzie, gdyż przy mniejszych i mniej skomplikowanych budowach takich jak np. domy jednorodzinne, Inwestor wyznacza jedynie Kierownika budowy, sam pełniąc wobec niego funkcje kontrolne. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in. przejęcie od inwestora terenu budowy i organizacja procesu budowlanego czy prowadzenie dokumentacji budowy. Spoczywa na nim również obowiązek kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami technicznymi, projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami BHP. Do ustanowienia kierownika budowy obligują Inwestora przepisy prawa budowlanego. Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego obok inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje działania po sporządzeniu projektów i kontroluje zgodność przebiegu robót z zatwierdzonym przez Inwestora projektem. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie przede wszystkim interesy Inwestora. Kontrolunje i odbiera roboty tzw.zakrywkowe, sprawdza poprawność zastosowanych technologii, jakość zastosowanych materiałów budowlanych. Na życzenie Inwestora prowadzi rozliczenia między Inwestorem a Wykonawcą.

W ramach realizacji przedsięwzięć budowlanych oferujemy przede wszystkim:

- organizację procesu budowlanego,
- doradztwo techniczne,
- uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym,
- organizowanie przetargów,
- negocjacje z wykonawcami projektu i robót budowlanych,
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich (również zgodnie z pzp),
- pełnienie funkcji kierownika budowy,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.