Aktualności

Budynki jednorodzinne - Kontrolować czy nie kontrolować?

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, właściciele i zarządczy jednorodzinnych budynków mieszkalnych zostali zwolnieni z obowiązku przeprowadzania corocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tzn. kontroli o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo budowlane. Zwolnienie to obejmuje również właścicieli i zarządców obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz całej grupy obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Są to np. obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, wiaty przystankowe i peronowe, obiekty małej architektury, ogrodzenia, itd.

Obiekty te podlegają jednak kontroli rocznej w pozostałym zakresie opisanym w art.62 ustawy, jeśli oczywiście posiadają elementy podlegające kontroli. Dla przypomnienia 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy - Prawo budowlane mówi, że okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, podlegają:
- instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska;
- instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
Jeżeli budynek jednorodzinny wyposażony jest w instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe czy przewody kominowe powinny one zostać poddane kontroli co najmniej raz w roku.
Przepisy prawa budowlanego nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane. Można jednak przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, przyłącza kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, ale także instalacje służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające.

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane powinna obejmować m. in. sprawdzenie częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych. Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych została określona w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719). W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania i tak, co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem stałym i co najmniej raz na 6 miesięcy od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym. Zasadniczo czynności związane z czyszczeniem przewodów kominowych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, ale nie obejmuje to czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. Zgodnie z § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836), stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami (zob. § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia). Wymagania i procedura wykonywania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zasilanych z sieci gazowej, są przedmiotem normy PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. Norma ta zawiera szereg definicji związanych z instalacjami gazowymi, określa ogólny zakres kontroli okresowej w budynkach wielorodzinnych oraz kontroli poszczególnych elementów instalacji, miejsc i pomieszczeń, w których ona występuje. W przytoczonej normie podano również zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności, a także przedstawiono w załączniku propozycje formularzy protokołów z okresowej kontroli.

Art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy - Prawo budowlane stanowi, że okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

W ww. przepisów wynika, że budynki jednorodzinne podlegają kontroli i to częściej niż mogłoby się wydawać. Trudno wyobrazić sobie budynek jednorodzinny bez kominów czy instalacji elektrycznej. Bardzo często zwłaszcza na terenach podmiejskich instalowane są ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zatem tak, budynki jednorodzinne podlegają obowiązkowi kontroli i należy je poddawać okresowym kontrolom.

Po pierwsze dla własnego bezpieczeństwa, po drugie w celu spełnienia obowiązków określonych w przepisach, po trzecie aby otrzymać odszkodowanie w razie np. pożaru. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej odmawiają wypłaty odszkodowania, jeżeli okazuje się, że budynek nie był poddawany obowiązkowym kontrolom budowlanym.

19-07-2012


<<<< powrót

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.