Aktualności - Prawo budowlane, Zmiana sposobu użytkowania

prawo budowlane

Ukazał się tekst jednolity - ustawy Prawo budowlane

30-11-2013

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (DZ.U.2013 poz.1409)


zmiana sposobu

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

04-03-2013

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w świetle art.71 prawa budowlanego, oznacza "w szczególności" podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zawsze wymaga dokonania zgłoszenia (art.71 ust. 2 pr. bud.); jeśli zaś wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych wymagających zgłoszenia - należy dokonać jednego zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektu (art.71 ust. 6 pr. bud.). Planowany sposób użytkowania musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co potwierdza zaświadczenie wójta burmistrza albo przezydenta miasta. Zaświadczenie stanowi załącznik do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

19-12-2012

święta, boże narodzenie

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.