Aktualności - Kontrole instalacji ppoż, obwowiązki inwestora

boże narodzenie 2013

Szczęśliwych i radosnych Świąt

18-12-2013

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku, wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę wszystkim Klientom, i współpracownikom Składa Zarząd Spółki.kontrole instalacji ppoż

Instalacje ppoż - kontrole, uprawnienia

02-07-2013

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane próbom i badaniom odpowiednim dla danego urządzenia. Kontrole takie powinny potwierdzać prawidłowość ich działania. Obecnie nie ma przepisów regulujących uprawnienia osób, które takie kontrole przeprowadzają. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Mówią o tym m. in. przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719)


inwestor

Inwestor - co może, co musi

02-04-2013

Do podstawowych obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. plan BIOZ), wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ponadto, jak stanowią przepisy prawa budowlanego, inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, może również zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.