Termin Budżet Jako¶ć

Model wypracowany dzięki wieloletniemu do¶wiadczeniu

Dbamy o prowadzone inwestycje

Dlaczego wła¶nie My?

Nasz cel to osi±gnięcie planowanego rezultatu w okre¶lonym terminie, w ramach planowanego budżetu.

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych oraz opiek± techniczn± nad istniej±cymi obiektami. Zdobywali¶my do¶wiadczenie przy realizacji obiektów przemysłowych i mieszkaniowych w kraju i zagranic±.

Kilka słów o Nas

Tworzymy wykwalifikowany zespoł skupiony na wykorzystaniu swej wiedzy i do¶wiadczenia dla dobra naszych Klientów.

Jeste¶my przedsiębiorstwem skupiaj±cym wokół siebie wysoce wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych poł±czyć swoje siły w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Nasze życie zwi±zali¶my z najpiękniejszym rejonem Polski, z Dolnym ¦l±skiem.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.